Omregistrering

För studerande som inte godkänns vid ett ordinarie provtillfälle, anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle (ett så kallat omprov) i nära anslutning till kursen. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen (ordinarie prov och omprov), ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen (så kallade uppsamlingsprov). Vid institutionen för informatik anordnas sådana uppsamlingsprov för samtliga kurser i informatik, sista veckan i augusti varje år, och för att delta i ett uppsamlingsprov krävs anmälan via ett särskilt formulär.

Ytterligare provtillfällen (utöver ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov) kan erbjudas i mån av plats, och när särskilda skäl föreligger. I praktiken ges i dessa särskilda fall en student dispens att skriva ett nytt prov i samband med ett nytt kurstillfälle under ordinarie terminstid. För att erhålla denna möjlighet måste den studerande således ansöka om dispens för att få omregistreras på den aktuella kursen via formuläret nedan.

Formellt är omregistrering lärosätets dokumentation av en students avsikt och rätt att delta i undervisning och examination på samma kurs en andra, tredje etc. gång. Beslut om students rätt till omregistrering fattas av berörd institution. Mer information finns även i regelsamlingen för utbildning vid Umeå universitet.

Notera att omregistrering på kurser i informatik primärt beviljas de studenter som har särskilda skäl (exempelvis studenter som haft sjukfrånvaro, följer en individuell studieplan, eller skall ansöka om examen). Övriga studenter uppmanas att i första hand anmäla sig till det årliga uppsamlingstillfället.

Inkomna ansökningar om omregistreringar via nedanstående formulär behandlas av studierektor i samråd med studievägledaren. Besked ges normalt via e-post inom 10 arbetsdagar.

______________________________

__________________________

Till sidan början


Sidansvarig: Studievägledning

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studentsupport
Informatik, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
MIT-huset
Campustorget 5, 4 tr.

Tel:  090-7865730

Kontaktformulär