Projektledning och projektmetodik

Kursmomentet behandlar hela processen att starta och driva ett projekt från initiala problem-formuleringar, organisationsformer och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av IT-projekt. Det ger även förståelse för projektmetodik, vad IT-projekt kan vara i olika sammanhang, hur de kan ledas och styras samt hur olika situationer påverkar ledarskapet i projekt. Kursen ger även en kritisk fördjupning av kunskap om olika projektorganiseringsdiskurser, för- och nackdelar med projekt som organisationsform samt olika strategier för att med projekt som organisationsform uppnå olika mål.

Schema

Kursens schema hittar ni via denna länk

Kurslitteratur

Blomberg Jesper  "Projektorganisationen : kritiska analyser av projektprat och praktik" 
1. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 320 s. ISBN: 91-47-07234-2  

Gustavsson Tomas "Agil projektledning" 
2., [utök.] uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2013 : 227 s. : 
ISBN: 978-91-523-2354-0 

Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille "Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt"  4. uppl. : Malmö : Liber : 2009 : 185 s. : ISBN: 978-91-47-08982-6 

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt

Examination

Examinationen sker genom seminarier, individuella inlämningsuppgifter och ett grupparbete

Kursansvarig lärare

Rikard Harr [rikard.harr@umu.se]

Övriga lärare

Dan Johansson [dan.johansson@umu.se]
Hugo Hedlund [hugo.hedlund@umu.se]