Innovationsprocesser

I detta kursmoment introduceras och analyseras centrala företeelser och begrepp inom området innovationsprocesser. Momentet behandlar särskilt den rörelse som benämns öppen innovation där slutna innovationsprocesser jämförs med öppna inno­vations­pro­cesser. Under momentet avhandlas utöver teoretiska beskriv­ningar även empiriska stu­dier av innovationsprocesser. Dessutom behandlas innova­tions­processer med avse­ende på metodutveckling för innovation.

Schema

Hittar ni här (uppdaterat 18/1).

Kurslitteratur

Lakemond, Nichollette & Tell, Fredrik (2016) (red). Öppen innovation - i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Obligatorisk.

Chesbrough, Henry (2012). Open Innovation. Where We've Been and Where We're Going. Research Technology Management, July-August 2012. Obligatorisk.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Examination

Grupparbeten 

Individuella inlämningsuppgifter

Lärare

Johan Sandberg [johan.sandberg@umu.se]