Kreativ medieproduktion 1. Moment 1. Framtidens digitala mediesamhälle vt 2018

I detta kursmoment introduceras och problematiseras centrala företeelser och begrepp som är förbundna med digitala media. Momentet behandlar en vid syn på digitala media både som produkt och som en del i samhälleliga verksamheter och processer. Momentet fokuserar media och mediering i historisk, aktuell och framtida kontext. Med några teoretiska ramverk inom området samt en introduktion till några centrala metoder för framtidsstudier fokuseras problem och möjligheter med att formulera relevanta visioner av ett framtida mediesamhälle.

Schema

Schema för kursen

Kurslitteratur

Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. B. G. (2014). Spridbar media: att skapa värde och mening i en nätverkad kultur. Göteborg: Daidalos.

Lundahl, Ulf och Skärvad, Per-Hugo (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, kapitel 24. Lund: Studentlitteratur. (Tillhandahålles av institu­tio­nen.)

Lundblad, Niklas (2000). Fönster mot framtiden. Då, nu och sedan – framtidsforskarnas bild av framtiden. Uppsala: Uppsala Publishing House. Kapitel 1. (Tillhandahålles av institutionen.)

Ågren, Per-Olof (2010). Virtualitetens historia. Tekniker för virtualitet 1200-1900. Stockholm: Vulkan. (Tillgänglig som pappersbok eller som fri pdf.)

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter samt en gruppuppgift. Mer detaljerad information lämnas vid kursstart

Lärare

P O Ågren