Systemteori och organisationsförändring, 7.5 hp

Kursmomentet ger en introduktion till systemteori som en metod för att analysera komplexa verksamheter i syfte att förändra exempelvis en organisations verksamhetsprocesser. Med begreppet systemteori avses tvärvetenskapliga studier av olika typer av system. Systemteori ger kunskaper om och förståelse för systemtänkande och hur system kan studeras och analyseras. Momentet behandlar även upphandling av informationssystem. Upphandling är den term som beskriver processen att införskaffa produkter eller tjänster. Inom informationsteknikområdet genomförs upphandlingar bl.a. för att införskaffa teknisk utrustning, programvara eller tjänster som exempelvis support och systemutveckling. Två centrala delar av en upphandlingsprocess är de val och värderingar som måste göras i samband med anskaffning av informationssystem samt att kunna följa och förhålla sig till dator- och informationsteknikens utveckling.

Schema

Schema för kursen

Kurslitteratur

Stowell Frank A., Welch Christine Elizabeth (2012). The manager's guide to systems practice: making sense of complex problems. Chichester: John Wiley & Sons.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Examination

Under detta kursmoment kommer du att arbeta med olika examinationer, både individuellt och i mindre grupper. Mer information om dessa ges vid kursmomentets start.

Lärare

Per-Olof Ågren