Samhällets digitalisering, 7,5 hp BIT-programmet

Kursmomentet beskriver hur den omfattande digitaliseringen av samhället som pågått sedan 1940-talet kan förstås på ett mer övergripande plan. Momentet behandlar informationsteknikens utveckling och dess roll i digitaliseringen av samhället, samt teknikens och digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. Vidare orienterar momentet om universitet och universitetsstudier i allmänhet liksom vetenskap, särskilt informatik och samhällsvetenskap. Under momentet stiftar studenterna bekantskap med olika tillämpningar av informationsteknik. Momentet innehåller laborativa moment där olika datortillämpningar utnyttjas.

Schema

Schema för kursen

Kurslitteratur

Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew (2015). Den andra maskinåldern. Arbete, utveckling och välstånd i en tid av lysande teknologi. Göteborg: Daidalos AB.

Eriksson, Lars Torsten & Hultman, Jens (2014). Kritiskt tänkande, 2:a upplagan. Stockholm: Liber.

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen). 

Examination

Under detta kursmoment kommer du att arbeta med olika examinationer, både individuellt och i mindre grupp. Mer information om dessa ges vid kursmomentets start.

Lärare

Per-Olof Ågren